Analiza finansowa - Sanok

Ta spółka przyzwyczaiła inwestorów do nadzwyczajnych zysków.


Sanok jest spółką z grupy absolutnych perełek i w 100% procentach zasługuje by być przedmiotem pierwszej analizy finansowej na tym blogu.

Sanok Stomil S.A. zajmuje się produkcja i dystrybucją wszelkiego rodzaju wyrobów z gumy na teren całej Europy. To implikuje bardzo szeroki i głęboki, a zatem pojemny rynek. W swojej ofercie ma również usługi projektowania wyrobów gumowych.

Na swej stronie spółka podaje podstawowy podział na segmenty, w których działa:
 • Rynek pierwotny (motoryzacja, budownictwo,  AGD, farmacja)
 • Rynek przemysłowy i rolniczy (mieszanki gumowe, pasy klinowe,  uszczelki samoprzylepne, profile wytłaczane)
 • Rynek konsumencki (uszczelki samoprzylepne, pasy klinowe)

Co będzie w tej analizie?


1. Analiza bilansu
2. Analizy Rachunku Zysków i Strat
3. Quick Test – szybki model predykcji bankructwa
4. Model Du Ponta
5. Analiza dyskryminacyjna
6. Wskaźniki syntetyczne
7. Projekcja danych rocznych za 2014 rok na podstawie wyniku kwartalnego i półrocznego


1.      Bilans

Aktywa spółki SANOK SA w latach 2009-2013, wartość kwotowa, struktura, zmiany ilościowe i dynamika
Pasywa spółki SANOK SA w latach 2009-2013, wartość kwotowa, struktura, zmiany ilościowe i dynamika
Bilans Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna (SANOK SA) prezentuje się z ogólnego punktu widzenia pozytywnie, ponieważ ilość aktywów spółki zwiększa się z roku na rok. Dynamika kapitałów własnych jest większa od zobowiązań dzięki czemu struktura pasywów powinna być uznana za coraz zdrowszą. Pozytywne tendencje zachodzą również w poszczególnych rodzajach aktywów spółki, np. aktywa obrotowe od 2011 roku stanowią ponad 50% majątku przedsiębiorstwa.

Majątek obrotowy - 50% w strukturze aktywów od 2011 roku

Zmniejsza się udział procentowy w strukturze przedsiębiorstwa majątku trwałego co (pod pewnymi obwarowaniami) należy zinterpretować pozytywnie. Jednak taka sytuacja może zaistnieć w przypadku amortyzacji (umorzeń) majątku trwałego i braku inwestycji w tenże majątek. Z w 100% pozytywną sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy zmniejsza się udział procentowy majątku trwałego w strukturze aktywów za sprawą szybszej dynamiki wzrostu wartości majątku obrotowego, a nie spadku wartości majątku trwałego. W bilansie jest widoczna również dobra tendencja w strukturze samego majątku obrotowego – coraz większą rolę w nim odgrywają należności handlowe. Niepokoić może fakt wzrostu udziału procentowego zapasów jako części składowej najmniej płynnej w majątku obrotowym. 

Jednym z bardziej pozytywnych zjawisk jest regularny wzrost zysków zatrzymanych w przedsiębiorstwie (średnia dynamika z 4 lat – 147%).

Dynamika zysków zatrzymanych w latach 2010-2013

Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie tylko wypracowuje zysk, ale również rok rocznie jest go coraz więcej. Jeśli porównać średnią dynamikę zysków zatrzymanych z średnią dynamiką kapitału własnego (111%) z 4 lat to łatwo można dojść do wniosku, że jednocześnie z zyskami rośnie również rentowność kapitału własnego (ROE) przedsiębiorstwa. Złą informacją jest niezmiennie duży w zobowiązaniach udział procentowy zobowiązań krótkoterminowych. Jest ich niemal 4-krotnie więcej niż zobowiązań długoterminowych. Należy jednak pamiętać, że spółka charakteryzuje się niskim i stałym poziomem ogólnego zadłużenia.

Pozytywnym wnioskiem jaki jeszcze można wysnuć z analizy bilansu spółki jest fakt, że należności handlowe utrzymują się na wyższym poziomie niż zobowiązania handlowe.

Najważniejsze tendencje w bilansie to:
Majątek i dynamika majątku w latach 2010-2013
Majątek obrotowy i dynamika majątku obrotowego w latach 2010-2013
Majątek trwały i dynamika majątku trwałego w latach 2010-2013
Kapitał własny i dynamika kapitału własnego w latach 2010-2013

2.      Rachunek Zysków i Strat


Rachunek Zysków i Strat - wielkości kwotowe (2009-2013 r.) i dynamika (2010-2013 r.)
Rachunek Zysków i Strat - struktura (2009-2013 r.) i zmiany ilościowe (2010-2013 r.)

W Rachunku Zysków i Strat na samym początku rzuca się w oczy potwierdzenie wniosków wyciągniętych na podstawie analizy bilansu. Spółka wypracowuje zysk, który z roku na rok jest coraz wyższy – średnia dynamika z 4 lat to prawie 140%. Pozytywnym symptomem jest coroczny wzrost przychód spółki uzyskiwany ze sprzedaży.
Zysk netto i przychody w latach 2009-2013 i dynamika w latach 2010-2013


Zysk netto w latach 2009-2013 i dynamika w latach 2010-2013 (obrazowo)
Przychody oraz KUP w latach 2009-2013 i dynamika w latach 2010-2013 (obrazowo)

Wraz z rosnącymi przychodami rosną również Koszty Uzyskania Przychodu (KUP). Jednakże, dynamika KUP jest mniejsza niż dynamika przychodów co pozwala spółce wypracowywać regularnie zwiększający się zysk operacyjny, który stanowi główną bazę do uzyskiwania wyższego zysku netto. 

Zielonymi strzałkami zaznaczono pozytywne tendencje, a czerwonymi negatywne. 

Na podstawie powyższych wykresów można się spodziewać następującej dynamiki w 2014 roku:
 • Przychody – 110%
 • KUP – 107%
 • Zysk netto – 137%


Jedną z ważniejszych tendencji jaką można zauważyć, przy okazji analizy rachunku zysków i strat SANOK SA, jest wzrost rentowności sprzedaży, tj. marży zysku netto (ROS).
ROS w latach 2009-2013

ROS okaże się kluczowym czynnikiem podczas analizy Du Ponta. (patrz punkt 4)


3.      Quick Test


Quick Test został opracowany przez Peter’a Kralick’a w celu predykcji bankructwa przedsiębiorstwa. Składa się z 4 wskaźników. Pierwsze dwa wskaźniki określają potencjał przedsiębiorstwa, a kolejne dwa odzwierciedlają sytuację rynkową analizowanego przedsiębiorstwa.
QuickTest - lata 2009-2013 oraz średnia
Po analizie QuickTestowej można stwierdzić, że potencjał przedsiębiorstwa jest duży i co rok się zwiększa. Potwierdzają to wskaźniki, które należy interpretować jako sytuację bardzo dobrą. Pokazuje to tabela z Quick Testem. Równie dobra sytuacja jest w przypadku analizy nadwyżki finansowej w stosunku do przychodu ogółem. Zastanawiający jest natomiast wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów, który mieści się w przedziale określonym przez Kralick’a jako „średni”, tj. powyżej 10%.
Tabela QuickTest
Jednak, tendencja tego wskaźnika jest wyraźnie rosnąca i gdyby zbadać jego wartość z ostatnich 3 lat byłby w przedziale „dobrym” oraz bardzo blisko przedziału „bardzo dobrego”.
QuickTest - wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów (obrazowo)

Oznacza to, że przedsiębiorstwo poprawia swoją rentowność operacyjną, a więc udoskonaliło swoje core business.

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów pozostaje na stałym, bezpiecznym poziomie (co nierozerwalnie się łączy ze wskaźnikiem zadłużenia ogólnego). Tak samo jak wskaźnik nadwyżki finansowej do przychodów ogółem. Bardzo pozytywnie prezentuje się wskaźnik spłaty długu. Wartość 1,77 w 2013 roku oznacza, że SANOK SA potrzebuje 1,77 roku by spłacić całe zadłużenie posługując się jedynie wypracowanym zyskiem netto oraz środkami z amortyzacji.


4.      Metoda kolejnych podstawień – analiza Du Ponta


Analiza Du Ponta pomaga określić wpływ poszczególnych czynników na szczytowy i główny czynnik, któremu podporządkowana jest cała analiza, tj. rentowność kapitału własnego (ROE).
Model piramidy Du Ponta
Na przestrzeni 4 lat w przypadku SANOK SA piramida Du Ponta kształtowała się w następujący sposób.
Model piramidy Du Ponta - SANOK SA w latach 2010-2013

By nie rozszerzać niepotrzebnie tego opracowania o wyjaśnianie czterech sposobów obliczania wpływu powyższych czynników na ROE metodą kolejnych podstawień. analiza zostanie ograniczona jedynie do podania najważniejszego wyniku, który jasno stanowi, że na zwiększenie ROE w 2013 roku największy wpływ (bo aż około 90%!) miało zwiększenie rentowności sprzedaży (ROS). Podobnie było w ostatnich latach.


5.      Analiza dyskryminacyjna


Analiza dyskryminacyjna jest analizą badającą zagrożenie bankructwa. W tym przypadku dokonano tej analizy czterema modelami.
Analiza dyskryminacjna według 4 modeli oraz na przestrzeni lat 2011-2013
We wszystkich latach i w każdym modelu wskaźniki są na bezpiecznych poziomach. Jedynie w 2011 roku wartość w modelu Altman’a jest na granicy wartości wskaźnika, która określa sytuację bankructwa jako całkowicie pozbawioną opcji bankructwa. Dodatkowo, trzy z czterech wskaźników ulegają pozytywnej tendencji.
Analiza dyskryminacyjna - Model Altmana (obrazowo)
Analiza dyskryminacyjna - Model J. Gajdki i D. Stosa (obrazowo)

Analiza dyskryminacyjna - Model D. Hadasika (obrazowo)

Analiza dyskryminacyjna - Model A. Hołdy (obrazowo)

6.      Wskaźniki syntetyczne


Wskaźniki syntetyczne w latach 2009-2013

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa pozostają w rosnącej tendencji przez cały badany okres. Delikatna nadpłynność przedsiębiorstwa w 2013 roku najprawdopodobniej wynika z obecnie dokonującej się akwizycji firmy Draftex (link).
Wskaźniki płynności (obrazowo)
Jest to dowód na dobre zarządzanie przedsiębiorstwem, ponieważ spółka przygotowała sobie płynne aktywa, by móc sfinansować transakcje przy jak najmniejszym udziale kredytu jako finansowania.
Wskaźniki zadłużenia (obrazowo)
Wskaźniki zadłużenia pozostają na stałym i bezpiecznym poziomie. (W przypadku wskaźnika pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową użyto przeciętny stan zobowiązań w 2013 roku.)
Wskaźniki rentowności (obrazowo)


Wskaźniki rentowności rosną wprost książkowo. Warto przypomnieć, że zarówno ROE jak i ROA są skutkiem rosnącej rentowności sprzedaży (ROS), która ma 90-procentowy wpływ na rosnący ROE (patrz punkt 4). Dzięki czemu spółka nie musi bardzo często obracać majątkiem, a jedynie uzyskiwać coraz większą marżę na sprzedawanych towarach i usługach, by jej zysk rósł.

Wskaźniki EPS (Earnings Per Share, zysk na akcję) oraz BV (BookValule, wartość księgowa) są w mocnym trendzie wzrostowym, co jest wynikiem poprawiających się wyników finansowych z jednoczesnym nie zwiększaniem puli akcji (brak emisji). Cena akcji jest podana na miesiąc po publikacji raportu (około 20 kwietnia), gdy wyniki raportu zostały już zdyskontowane przez rynek.

Funkcjonowanie SANOK SA idealnie wpisuje się w ideę ustawicznego doskonalenia, a ciągle polepszające się wyniki zawdzięcza zdobywaniu kolejnych schodków w rozwoju dzięki np. System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego.
System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego przedsiębiorstwa SANOK SA


7.       

7.  Projekcja wyników rocznych na podstawie wyników półrocznych

Prognoza - cała tabela

W tej sekcji przedstawiono ilościową prognozę wyników rocznych za 2014 rok na podstawie tendencji w dynamice w wybranych danych finansowych oraz średnich ważonych.


Prognoza - wybrane dane finansowe roczne i półroczne w latach 2009-2013 (półroczne również w 2014 r.)
Na samym początku zaznaczono dane uzyskane w ciągu całego roku oraz w pierwszym półroczy danego roku.


Prognoza - stosunek wyniku półrocznego do rocznego w latach 2009-2013
Druga sekcja zawiera stosunek wyników półrocznego do rocznego, tj. jaki procent wyniku rocznego stanowił wynik półroczny.

Prognoza - przyporządkowanie odpowiednich wag poszczególnych stosunkom i wyciągnięcie średniej ważonej
W trzeciej sekcji jest zawarta wyciągnięta średnia ważona z kolumny drugiej. Poszczególnym latom przyporządkowano malejące wagi (zgodnie z zasadą, że im dawniejszy wynik tym jest mniejsze jego znaczenie) i wyciągnięto średnią ważoną.

Prognoza - Pożądane dane na podstawie dynamik opisanych w punkcie drugim
W sekcji „Pożądane” podano wartości 4 najważniejszych danych finansowych, których wielkość jest konsekwencją zaobserwowanych tendencji, które były opisane w punkcie 2. Każdy uzyskany wynik wyższy od tutaj zawartego będzie nie tylko progresem kwotowym, ale poprawie ulegną również tendencje. Powinien być odbierany bardzo pozytywnie przez rynek.

Wskaźnik operacyjnej rentowności sprzedaży (Zysk operacyjny / Przychody) w latach 2009-2013 (obrazowo)
Zysk operacyjny jako 12% z uzyskanych przychodów jest konsekwencją tendencji wskaźnika operacyjnej rentowności sprzedaży.

Prognoza - Uzyskane wyniki półroczne oraz prognozowane wyniki roczne 
Ostatnia sekcja zawiera wyniki uzyskane za półrocze w 2014 roku oraz prognozę wyników rocznych na podstawie wcześniej wyciągniętych średnich ważonych. Posłużono się następującym wzorem:

Uzyskany Wynik / Średnia Ważona = Wartość Prognozowana

Np. w przypadku Przychodów:

361 909,00 zł / 47,09% (0,4709) = 768 547, 46 zł

Konfrontując wyniki prognozowane z pożądanymi można zauważyć, że:
a)      Przychody prognozowane stanowią 97,04% pożądanych
b)      KUP prognozowany stanowi 96,03% pożądanego
c)       Zysk operacyjny stanowi 132,39% pożądanego
d)      Zysk netto stanowi 106,55% pożądanego

Wnioski mogą być tylko jedne – spółka kontynuuje ścieżkę rozwoju, która pozwala jej uzyskiwać lepsze marże. Wynikiem tego jest przyspieszenie dynamiki zysku netto przy spadku dynamiki przychodów.

Jak będą się kształtować podstawowe wskaźniki rynku kapitałowego biorąc pod uwagę prognozowane wyniki oraz obecną cenę ?

Wskaźniki rynku kapitałowego od 2009 do 2013 roku + konfrontacja prognozowanych wyników w 2014 roku z aktualną wyceną rynkową (cena z 2014 roku jest ceną zamknięcia sesji z dnia 01-09-2014)

Jak widać, rynek jeszcze nie zdążył zdyskontować możliwych, przyszłych wyników albo spodziewa się pogorszenia sytuacji w II półroczu działalności spółki. Jeśli takie pogorszenie jednak nie nastąpi to jest to świetna okazja do zakupu.

Analizy Cornix


4 komentarze :

 1. Przyznam szczerze, że nigdy wcześniej nie miałem styczności z Quick Testem - tzn. nie stosowałem go osobiście, a szkoda bo całkiem fajnie się prezentuje :).
  Robiłeś może DCF dla tej spółki na własne potrzeby?

  Pozdrawiam,
  Ribi

  OdpowiedzUsuń
 2. Gdyby nie studia też bym się nie spotkał z QuickTestem. Tylko na jednych zajęciach była u mnie o tym mowa. Dobrze, że mam materiały jeszcze. Pomimo to uznałem, że jest raczej prosty, a może być całkiem przydatny jako np. punkt wyjściowy analizy i pewien filtr czy w ogóle spółka jest warta kontynuowania analizy i wykonania najbardziej pracochłonnych czynności z nią związanych.

  Na publikację DCF przyjdzie czas.

  Pozdrawiam również

  OdpowiedzUsuń
 3. O kurcze, kawał dobrej roboty wykonałeś. Gratulacje, oby tak dalej :).
  A spółka szkoda, że obligacji nie emituje :).

  OdpowiedzUsuń
 4. Kawał dobrej roboty, gratulacje.

  OdpowiedzUsuń

Analizy Cornix © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka